ایجاد بلک لیست در لینوکس

ابتدا ipset رو نصب میکنید.

centos:
yum install ipset

ubuntu:
apt-get install ipset

بعد از نصب این دستورات را وارد میکنید.

ipset create blacklist hash:ip hashsize 4096
iptables -I INPUT -m set --match-set blacklist src -j DROP
iptables -I FORWARD -m set --match-set blacklist src -j DROP

حالا برای اضافه کردن ip به لیست از این دستور استفاده کنید. به جای 192.168.1.100 باید ip مورد نظر شما که می خواهید به بلک لیست اضافه شود را جایگزین کنید
ipset add blacklist 192.168.1.100

برای خارج کردن از بلک لیست از این دستور استفاده کنید
ipset del blacklist 192.168.1.100

دیدگاه خود را به ما بگویید.