فعال کردن Google BBR

فعال کردن (BBR (Bottleneck Bandwidth and RTT باعث افزایش سرعت شبکه  سرور و کاهش تاخیر می شود.

ezgif.com-resize (1)

برای فعال کردن این ویژگی باید از کرنل 4.9 به بالا استفاده کنید.

با زدن دستور زیر نسخه کرنل خود را مشاهده کنید

uname -msr

در صورتی که کرنل پایینتر از 4.9 هست باید کرنل جدید نصب کنید

برای centos7 این دستورات را وارد کنید

rpm –import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org

rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm

yum –enablerepo=elrepo-kernel install kernel-ml -y

در صورتی که کرنل به درستی نصب شده باشد بعد از زدن دستور زیر باید در لیست کرنل های موجود نسخه 5 وجود داشته باشد

rpm -qa | grep kernel

.

kernel-headers-3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64
kernel-3.10.0-1062.4.3.el7.x86_64
kernel-ml-5.4.8-1.el7.elrepo.x86_64
kernel-3.10.0-1062.7.1.el7.x86_64
kernel-tools-3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64
kernel-3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64
kernel-tools-libs-3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64

حالا باید کرنل جدید را فعال کنید.

این دستور را وارد کنید تا لیست منوهای بوت را نشان دهده.

egrep ^menuentry /etc/grub2.cfg | cut -f 2 -d \'
.
بعد از وارد کردن دستور متنی مانند شکل زیر مشاهده میکنید.
.
CentOS Linux (5.4.8-1.el7.elrepo.x86_64) 7 (Core)
CentOS Linux (3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64) 7 (Core)
CentOS Linux (3.10.0-1062.7.1.el7.x86_64) 7 (Core)
CentOS Linux (3.10.0-1062.4.3.el7.x86_64) 7 (Core)
CentOS Linux (0-rescue-0c40d58876ec4371b72aadc22cb02065) 7 (Core)

.

منو ها از شماره صفر شروع می شوند در اینجا چون کرنل اول قرار گرفته به معنای شماره صفر هست در صورتی که در منو دوم بود شماره 1 بود.

grub2-set-default 0
حالا سرور را یکبار ریبوت کنید تا با کرنل جدید بوت شود.
shutdown -r now
بعد از بالا آمدن سرور نسخه کرنل را چک کنید
uname -msr
در صورت درست بودن برای فعال کردن BBR تغییراتی در systctl ایجاد کنید.
این دستور را وارد کنید

echo ‘net.core.default_qdisc=fq’ | tee -a /etc/sysctl.conf

echo ‘net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr’ | tee -a /etc/sysctl.conf

sysctl -p

برای مطمئن شدن از فعال شدن BBR این دستور را بزنید

sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control

باید خروجی مانند زیر باشد
net.ipv4.tcp_available_congestion_control = reno cubic bbr

همچنین با وارد کردن دستور lsmod | grep bbr باید خروجی زیر نشان دهد.

tcp_bbr                20480  142

در صورت مشاهده خروجی بالا BBR بر روی سرور شما به درستی نصب و فعال شده است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.