خطای Permission denied (WSAEACCES) هنگام پورت بایندینگ

دلیل این خطا به علت رزرو پورت ها توسط hyper-v می باشد

برای حل این مشکل این دستورات را وارد کنید

در اینجا پورت مورد نظرمون 8080 است

net stop winnat

netsh int ipv4 add excludedportrange protocol=tcp startport=8080 numberofports=1

net start winnat

دیدگاه خود را به ما بگویید.

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.